Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
OTROS B.V. , statutair gevestigd te Den Dolder, tevens handelend onder de naam “Palmundo”, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 72313234
(hierna: PALMUNDO). PALMUNDO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@palmundo.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
PALMUNDO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Bankgegevens
– IP adres

De wijze waarop persoonsgegevens worden ontvangen
PALMUNDO kan op verschillende manieren persoonsgegevens van u ontvangen. Bijvoorbeeld direct van u in het geval u PALMUNDO een emailbericht stuurt om gebruik te maken van een bepaalde dienst of een bepaalde melding wenst te maken. Tevens kunnen wij via (websites van) derden persoonsgegevens ontvangen, dat is bijvoorbeeld het geval als u online een ticket koopt aangezien dat plaatsvindt via de website van derden. Maar ook op de door PALMUNDO georganiseerde events kunnen persoonsgegevens worden verkregen. In dat geval kunt u denken aan registratie van camerabeelden of het maken van foto´s ten behoeve van de veiligheid of marketing / commerciële doeleinden. PALMUNDO wijst u bij het bezoeken van een door haar georganiseerd event op deze wijze van verwerking van persoonsgegevens. In beginsel wordt u toestemming gevraagd om de persoonsgegeven te delen met derden, voor zover dat voor ons in redelijkheid mogelijk is. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht de op deze wijze verzamelde persoonsgegevens te delen met derden.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@palmundo.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Gegevens over uw gezondheid of fysieke gesteldheid indien u om die reden heeft aangegeven op de door PALMUNDO georganiseerde events gebruik wenst te maken van toiletten voor mindervaliden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PALMUNDO verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– De afhandeling / uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan, zoals in het geval u een toegangsticket heeft gekocht;
– het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met u als klant of potentiele klanten en/of ter verbetering van aangeboden diensten en producten;
– Toepassing en uitvoering van wettelijke verplichtingen.
PALMUNDO gebruikt persoonsgegevens niet ten behoeve van een vorm van geautomatiseerde besluitvorming oftewel `profling´.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PALMUNDO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PALMUNDO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: word niet automatisch verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PALMUNDO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@palmundo.nl.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. PALMUNDO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de overeenkomst(en) met u en de door u gevraagde diensten / service uit te voeren. Daarbij zijn wij in voorkomende gevallen in ieder geval gehouden aan wettelijke bewaarplichten / termijnen.

Ontvangers van persoonsgegevens
Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals:
– bedrijven die diensten aan ons leveren, hierbij kunt u denken aan marketingbureaus, technische ondersteuners, ict-bedrijven die diensten leveren ten behoeve van onze IT-systemen;
– aan PALMUNDO gelieerde ondernemingen zoals moeder- en/of zusterbedrijven die PALMUNDO inschakelt voor haar dienstverlening;
– (publiekrechtelijke) instellingen aan wie PALMUNDO in voorkomende gevallen wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU?
PALMUNDO zal persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die zich bevinden buiten de EU.

Tot slot
PALMUNDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@palmundo.nl.